Ordlista

OrdlistaBelåningsvärde – Ett belopp utifrån kredit godkänns. Beloppet avgörs vanligtvis utifrån varsamt uträknat marknadsvärde.

Bygglov – Ett skriftligt tillstånd som ges ut av byggnadsnämnden i kommunen. Behövs bland annat om man önskar bygga, bygga till eller helt enkelt ändra vad byggnaden avses användas till.

Byggfelsförsäkring – Innan husbygget börjar måste byggnadsnämnden ha blivit informerade som minst tre veckor innan första spadtaget.

Byggkreditiv – Ett temporärt lån som du får via din bank under tiden ni bygger huset. Speciell byggkreditränta kommer då att utgå.

Detaljplan – En särskild plan som rymmer ett visst område inom en kommun som till exempel en tomt. Den innehåller också regler för hur man får bygga.

Driftkostnad – När det gäller småhus inkluderar driftkostnaderna hushållsel, avlopp och vatten, sotning om det behövs, renhållning, värme, villaförsäkring, samfällighet/vägförening samt tomtägarförening.

Funktionalism – En slags arkitekturstil som utvecklades under 1920-talet och känns igen som ”funkis” idag. Känns igen på till exempel platta tak, ljusa färger och enkelhet.

Klimatskärm – Husets skal kan man säga och betonas med ytterväggar, taket, ytterdörrar, fönster och grunden.

Kontrollansvarig – En person som är godkänd av kommunen biträder er och kontrollerar att kraven fylls men är också med när kontroller och besiktningar utförs.

Lagfart – Ett bevis på att det är du som äger en tomt eller ett hus.

Mögelskada – Vid fukt kan mögelsvampar få fäste i trä eller övrigt organiskt material i ett hus. Mögelskador kan vara anledning till dålig lukt eller missfärgningar. Det kan också leda till röta.

Nyckelfärdigt hus – När ni skriver kontrakt kan det handla om ett nyckelfärdigt hus vilket betyder att allt grundarbete samt montering, elektricitet och rör. Även tapetsering/målning, kakel och klinker ingår i detta.

Pantbrev – Om er bank ska ha möjlighet att acceptera en bostad som en säkerhet vid ansökan om bolån krävs det att du som äger byggnaden måste ansöka om inteckning i fastigheten via inskrivningsmyndigheten. Godkänns den kommer inteckningen att skrivas in i fastighetsboken. Därefter ges ett pantbrev ut för att bevisa inteckningen som kan lämna till banken.

Ramavtal – Ett avtal som sluts mellan beställare och leverantörer för att kunna fastställa alla de villkor för avrop som ska äga rum under särskild tidsram.

Slutbesiktning – En besiktningsman besiktar det färdiga huset och kontrollerar entreprenaden samtidigt som ni själva, byggledaren, säljaren, entreprenörerna och kvalitetsansvarig är på plats.

Snickarfärdigt hus – Det här betyder att i princip allting ingår i leveransen kommer att monteras av montörerna. Det vill säga bland annat elektriska delar och ventiler inuti inte ingår. Det här går du igenom i kontraktet.

Taxeringsvärde – Ungefär 75% av marknadsvärdet två år före taxeringstillfället. Taxeringsvärdet bestäms varje år med en särskild omräkningsfaktor.

U-värde – Hur värmen går från ett medium till nästa. Fönster och ytterväggar ska isolera så mycket som möjligt vilket innebär låga U-värden. Tidigare K-värde.

Gör en intresseanmälan för att få kostnadsfri rådgivning och detaljerad information om arkitektritade hus.